👉 Bezplatné odborné poradenství v oblasti kožních problémů ☎ +421 905 461 010 👈

Vyhledávání

Skip Navigation Links > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti VOGUS CZ, s.r.o. IČ: 062 92 488 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále jen „Správce“), aby zpracovávala nad rámec údajů, které společnost musí zpracovávat na základě právních předpisů tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • e-mail
  • telefnní číslo
 2. Jméno, příjmení,adresa telefonní číslo a e-mail je nutné za účelem jeho registrace a obchodní komunikace s klientem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od ukončení registrace. V případě přihlášení k odběru newsletteru bude e-mailová adresa použita také k rozesílání newsletteru.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti VOGUS CZ, s.r.o. IČ: 062 92 488 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, email: info@kamedis.cz.
 4. Zpracování osobních údajů (a to nejen výše uvedených, ale i dalších, kde je povinnost zpracování ze zákona) je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel datového úložiště, poskytovatelé údržby IT systémů a webových stránek
  2. Společnosti zajišťující vedení účetnictví, mzdovou agendu
  3. Společnosti zajištující daňové poradenství
  4. Společnosti zasílatelské, přepravní
  5. Emailová adresa je předávána společnosti Heureka.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:
  • Práv na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má práv, pokud o to požádá, získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.
  • Práv na opravu a doplnění – subjekt údajů má práv, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Zároveň má právo, s ohledem na účel zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů.
  • Práv na výmaz - představuje jinými slvy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
   • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  • Práv na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má práv získat osobní údaje, jež se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, a to prostřednictvím původního správce.
  • Práv na omezení zpracování - Subjekt údajů má práv na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
   • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
   • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
   • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
   • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  • Práv podat stížnost dozorovému úřadu
  • Práv vznést námitku proti zpracováním – subjekt údajů má z důvdů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
   • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
   • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.